Trader kto to jest? Czym się zajmuje?

To poz­wo­liło mi łat­wiej przetrwać nie­po­kój na rynkach. Uważam, że z cza­sem ban­ki cen­tral­ne wywoła­ją kole­jną hos­sę na giełd­zie, dla­te­go też trze­ba się do tego przy­go­to­wać. Wraz z zes­połem regu­lar­nie sprawdzam cie­ka­we akty­wa, któ­re nas­tęp­nie opi­su­je­my w raport­ach dost­ęp­nych dla abo­nen­tów. Zain­te­re­so­wa­ni mogą zapoz­nać się z ich prób­ka­mi tutaj. Minęło kil­ka tygod­ni i wraz z zes­połem zac­zę­liś­my utwier­d­zać się w prze­kona­niu, że nad­chod­zi gor­szy czas. Dla­te­go 8 sty­cz­nia 2022 roku opu­bli­kow­a­liś­my na blo­gu pro­g­no­zy w któ­rych jas­no wyra­zi­liś­my nasze oba­wy co do ryn­ku akc­ji.

tradera

Zapras­za­my do obejrze­nia nagra­nia z wys­tą­pie­nia redak­to­ra nac­zel­ne­go Com​pa​ric​.pl, Mar­ci­na Wenu­sa, podcz­as #10 Tra­ding Jam Ses­si­on. Mar­cin pokazał jak porus­za się na ryn­ku, jak auto­ma­ty­zu­je han­del i pro­wad­zi pozy­c­ję. W ponad god­zin­nym nagra­niu od pod­staw poz­na­cie założe­nia jego włas­ne­go pode­jścia do Pri­ce Action wraz z otwier­a­ni­em, pro­wadze­niem i zamy­ka­niem pozy­c­ji. Ser­de­cz­ne pod­zię­ko­wa­nia dla Inves­torTV za udo­st­ęp­nien­ie mate­riału.

Tym, że mniej cza­su spędza­my przed ekra­nem kom­pu­te­ra niż grac­ze zaj­mu­ją­cy się np. Skal­pin­giem, a przy­najm­niej tak powin­no być. Ma to oczy­wiście wie­le zalet, ale ist­nie­ją także wady. Zna­ne powiedze­nie – „czło­wiek uczy się na błę­d­ach“ … Chce­my nie­co rozwinąć i spa­raf­ra­zować na – „tra­der­ze ucz się na …cud­zych błę­d­ach „.

Wszyscy wiemy, że większość traderów traci. To kto w takim razie zarabia?

W tym mie­js­cu war­to poś­więcić kil­ka słów Port­felo­wi Defen­syw­ne­mu, któ­ry w 2021 roku wypra­co­wał 14,3%. To napraw­dę dobry rezu­ltat jak na port­fel, któ­ry ma po pro­s­tu chro­nić przed inflac­ją. Ani przez moment nie było w nim kryp­tow­a­lut, nato­mi­ast duży udział sta­no­wiły sta­bil­ne, dywi­den­do­we akty­wa. W czerw­cu 2020 roku Kopio­wa­nie Ruchów Tra­de­ra zostało rozs­zer­zo­ne. Naj­więks­zą zmi­aną było wpro­wadze­nie opi­sa­n­e­go wyżej Port­fe­la Defen­syw­n­e­go. Dokład­nie 24 czerw­ca odbył się webi­nar orga­ni­za­cy­j­ny na któ­rym odpo­wied­ziałem na wszyst­kie pyta­nia zwią­za­ne z Kopio­wa­niem Ruchów Tra­de­ra.

We wrześ­niu uka­zał się tekst na temat ryn­ku ura­nu, a w paźd­zier­ni­ku przea­na­li­zow­a­liś­my pro­ble­my doty­c­zące surow­ców ener­ge­ty­cz­nych. W przy­pad­ku port­fe­la defen­syw­n­e­go dużo rzad­ziej przepro­wadzam jakie­kol­wiek zmi­a­ny. Zazwy­c­zaj zdar­za się to jeden raz na mie­siąc, w skra­jnych przy­pad­kach dwa razy (wyjąt­kiem są okre­sy 7 Las accio­nes de Dow que los mul­ti­mil­lo­na­ri­os aman pani­ki na rynkach). Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę port­fe­la stan­dar­do­we­go, jego skład zmi­e­nia się częściej. Dokonu­ję w nim śred­nio 3-4 zmi­an mie­sięcz­nie. Jak się póź­niej oka­zało, ost­rzeże­nie nr 2 z nas­zej stro­ny poja­wiło się zaled­wie kil­ka dni po tym, jak indeks S&P 500 (kluc­zowy dla gieł­dy w USA) zali­c­zył szc­zyt.

Tharp prze­konu­je do nieus­tan­nej pra­cy nad sobą, zwra­ca uwa­gę na to co moż­na nazwać błę­dem, a co tak napraw­dę jest efek­tem ubocz­nym w całym pro­ce­sie inwes­ty­c­ji. Według nie­go inwestowa­nie dłu­go­ter­mi­no­we nie jest efek­tyw­ne, obnaża ogrom­ną wadę meto­dy „kup i trzy­maj”, jego bada­nia pod­piera­ne są wyni­ka­mi z całe­go ostat­nie­go stule­cia. Naj­waż­nie­js­zym kry­te­ri­um, za pomocą któ­re­go odróż­nić moż­na Tra­deAllCryp­to opi­nie – wybierz mądr­ze właści­we­go bro­ke­ra od inwestora, jest hory­zont cza­so­wy inwes­ty­c­ji. Zawód tra­de­ra częs­to kojar­zy się z zawi­er­a­ni­em bard­zo wie­lu inwes­ty­c­ji w krótkim okre­sie.

tradera

Nie jest sze­ro­ko zdy­wer­sy­fi­kowa­ny, a co za tym idzie jego zmi­en­ność może być znac­zą­ca. Dla­te­go przez­nac­zyłem na nie­go jedy­nie nie­wie­l­ką część moje­go kapi­tału. Może­my czy­tać książ­ki, oglą­dać wywia­dy, a także ucz­est­nic­zyć w róż­n­e­go rod­za­ju szko­le­niach. Z dru­giej stro­ny wied­za teo­re­ty­cz­na znac­zy nie­wie­le, jeś­li nie jes­teś­my w sta­nie wykor­zystać jej w prak­ty­ce. Na wigi­li­jnym i bożo­na­r­odze­nio­wym sto­le nie może zabraknąć słod­kości. Wśród ciast i cias­tec­zek prym wiodą pier­nicz­ki.

Dla mnie war­tościo­wej treści sto­sun­ko­wo nie­wie­le. Zde­cy­do­wa­nie leps­za ” W tran­sie inwestowa­nia” M. Kie­dy budu­jesz dom, to nie zac­zy­nasz od dachu, ale naj­pierw wyle­wasz fun­da­men­ty, potem sta­wi­asz ścia­ny, wyle­wasz strop itd. Z zara­bia­niem na rynkach fin­an­so­wych jest pod­ob­nie i są eta­py, któ­re musisz prze­jść po kolei, żeby z pre­cyzją sna­j­pe­ra oznac­zać pozy­c­je i prze­widy­wać zachowa­nie robo­tów działa­ją­cych na zle­ce­nie Wiel­o­ry­bów. Jaki jest naj­bard­ziej praw­do­pod­ob­ny ruch cenowy?

System inwestycyjny “Płytka korekta”

Mało osób sobie zda­je spra­wę z tego, że nie­waż­ne jaką meto­dę inwes­ty­cy­jną sto­suje­my, naj­waż­nie­jsze jest wyli­cze­nie ryzy­ka bankruct­wa. Pisze o tym nie­wie­lu autorów, rzad­ko się o tym wspo­mi­na na semi­na­riach dla inwest­orów. Kie­dy obli­c­zymy włas­ne ryzy­ko bankruct­wa, zacz­nie­my rozu­mieć, dlac­ze­go do tej pory tra­ci­liś­my na giełd­zie.

Czy copy trading jest ryzykowny?

Jeś­li poś­więcisz wyst­ar­c­za­ją­co dużo cza­su na przea­na­li­zowa­nie działań i his­to­rii tra­derów, któ­rych zamier­zasz kopio­wać, jest szan­sa na to, że osią­gniesz zyski. Pamię­taj jed­nak, że tra­ding w każ­dej for­mie nie­sie za sobą ryzy­ko utra­ty zain­westowanych pie­nięd­zy. Weź rów­nież pod uwa­gę to, że daw­ne suk­ce­sy tra­de­ra nie są gwa­ran­c­ją jego przy­szłych suk­cesów. Nawet jeś­li tra­der hand­lo­wał z zys­kiem przez ostat­nie trzy lata, wciąż może się zdar­zyć, że zacz­nie osią­gać stra­ty w momen­cie, gdy post­a­no­wisz naś­la­do­wać jego działa­nia. Jak zwyk­le przy­po­min­amy, aby nie inwestować więcej, niż jest się goto­wym stra­cić.

Ci, któr­zy mnie zna­ją, wied­zą, że nie jes­tem z serii osób, któ­re prz­epi­su­ją prze­c­zy­ta­ne książ­ki uda­jąc wie­l­ce natch­nio­ne­go, a rac­zej odnos­zę się do sytu­ac­ji ryn­ko­wych, rze­c­zy­wis­tych i doś­wiad­c­z­onych na włas­nej skór­ze. Dla­te­go posta­wiłem zai­nic­jo­wać serię prze­myś­leń, z któ­ry­mi… Pis­ząc pierws­zą część “gieł­do­wych prze­myś­leń” przel­ałem parę swoich myś­li na stronę, zastana­wia­jąc się nad oto­cze­niem inwes­ty­cy­jnym, któ­re mnie otac­zało przez wie­le lat. Nie ule­ga wąt­pli­wości, że to właś­nie oto­cze­nie nie­jed­no­krot­nie posia­da sil­ny wpływ na to w jaki sposób inwes­tor będ­zie ksz­tałcić się w danej mate­rii i częs­to nie mamy na to doraź­n­e­go wpły­wu. Wpływ jed­nak mamy na to w jakim oto­cze­niu obcu­je­my, a co za tym idzie jakie nie­sie to za sobą kon­se­kwen­c­je. Właś­nie z tego powo­du częs­to oso­by doś­wiad­c­zo­ne, któ­re…

Najważniejsze wykresy minionych tygodni – Listopad 2022

Dzię­ki temu spot­ka­nia będą jes­zc­ze cie­kawsze. Jes­tem o tym prze­ko­n­a­ny tym bard­ziej, że taki sche­mat świet­nie sprawd­za się podcz­as trwa­jące­go kur­su Inte­li­g­ent­ny Inwes­tor 2021. War­to pod­kreś­lić, że poc­ząws­zy od glo­bal­ne­go lock­dow­nu byłem pozy­tyw­nie nasta­wio­ny do ryn­ku akc­ji.

tradera

Każ­dy może wów­cz­as zadać dodat­kowe pyta­nia. Łącz­nie to śred­nio 7 god­zin mate­riałów co kwar­tał. Mniej więcej w tym samym cza­sie uka­zał się raport o 10 sta­bil­nych spół­kach, któ­re mają god­ną pozazdr­oszcze­nia his­to­rię wypła­ty dywi­dend. Kwie­cień 2021 przy­niósł abo­nen­tom opra­co­wa­nie doty­c­zące rozli­c­za­nia się z zys­ków kapi­tało­wych. W maju opu­bli­ko­wa­ny został raport poś­wię­co­ny 15 najcie­kaws­zym spół­kom surow­co­wych.

Z dłużs­ze­go nagra­nia kor­zystaj po połud­niu lub wie­czo­rem przed snem. Słucha­jąc “Instruk­c­ji Afir­mac­ji Tra­de­ra” prak­ty­cz­nie przeć­wic­zy­sz zale­ca­ny prze­ze mnie sposób kor­zy­sta­nia z nagrań. W albu­mie znajdzi­esz dwa dłu­gie nagra­nia z afir­mac­ja­mi, jed­no ze wstę­pem do relaksu, dru­gie bez. Wery­fi­ka­c­ja może pomóc upew­nić się, że prawd­zi­we oso­by sto­ją za opi­nia­mi­prawd­zi­wych firm.

Na dzi­sie­js­zym spot­ka­niu zaj­mie­my się men­tal­nym przy­go­to­wa­niem do prze­jścia na prawd­zi­wy han­del. Tra­ding z uży­ciem real­nych pie­nięd­zy jest dużo bard­ziej inten­syw­ny niż ten na kon­cie demo, dla­te­go zanim do nie­go przys­tą­pisz, musisz wied­zieć na co się piszesz oraz jak się tego przy­go­to­wać. Ielu poc­ząt­ku­ją­cych sta­wia pierwsze kro­ki od razu na prawd­zi­wym ryn­ku ryzy­ku­jąc swo­je cięż­ko zaro­bio­ne pie­niąd­ze bez żad­ne­go pla­nu działa­nia. Nad­zie­ja, że „jakoś to będ­zie“ i „nauc­zę się podcz­as hand­lu“ to żaden plan, tak pos­tę­pu­ją jedy­nie hazard­ziści.

Trader

Jak dla mnie bez­nad­zie­j­na, jed­na z naj­gor­szych jakie czy­tałem jeże­li chod­zi o psy­cho­lo­gię hand­lu. Dużo leps­za pozy­c­ja to ” W tran­sie inwestowa­nia” M. Dou­glas czy „Psy­cho­lo­gia sku­tecz­ne­go tra­din­gu” S. Odkry­jesz, prak­ty­cz­ny i POTWIERDZONY wyni­ka­mi sys­tem hand­lu na rynkach fin­an­so­wych. Wie­lu szko­le­niow­ców teo­re­ty­ków „zapo­mi­na” poin­for­mo­wać swoich kurs­an­tów o czymś bard­zo, bard­zo ważnym.

  • Mus­zę pod­kreś­lić, że Port­fel GPW jest jedy­nie dodat­kiem do dwóch poprzed­nich port­fe­li.
  • Swing-tra­ding działa pod­ob­nie, lecz w tym wypad­ku hory­zont cza­so­wy jest nie­co dłużs­zy – od kil­ku dni do kil­ku tygod­ni.
  • Opa­nu­jesz meto­dę gry na spad­ki, aby zara­biać, nawet gdy ceny idą w dół na tzw.
  • Częs­to chcą otwier­ać pozy­c­je z 10 lub 20 różnych set­upów na wykre­sach, na któ­rych dodat­ko­wo nałożo­ne są róż­ne wskaź­ni­ki, oglą­da­ją każ­dy moż­li­wy inter­wał cza­su dost­ęp­ny na plat­for­mie na 30 różnych rynkach.
  • Domyślam się, że takich osób będ­zie coraz więcej – będą to tysiące Polaków, któ­rych inflac­ja zmu­si do wycią­g­nięcia pie­nięd­zy z banku.

Poko­nałem rynek“ Pycha, poza chci­wością i nie­u­miar­ko­wa­niem jest jed­nym z głównych grze­chów na każ­dej giełd­zie papierów war­tościo­wych. Chci­wość popy­cha lud­zi do zara­bia­nia coraz więks­zych ilości gotów­ki, co z kolei prze­kła­da się na myś­le­nie o sobie w kate­go­rii bóst­wa. Pokona­nie ryn­ku i uzys­ka­nie sto­py wyżs­zej niż ryn­ko­wa (czy­li takiej, którą osią­g­nę­li­by­ś­my inwestu­jąc pro­por­c­jo­nal­nie w każ­dy papier war­tościo­wy dost­ęp­ny na giełd­zie) nie jest abso­lut­nie złą kate­go­rią… Wyo­braź sobie, że jes­teś zmus­zo­ny podać cenę ban­ko­wi, o któ­rym wiesz, że spró­bu­je zmu­sić cię do zajęcia pozy­c­ji, któ­rej nie chcesz. Na szc­zęście han­del międ­zy­ban­ko­wy nie jest ryn­kiem binar­nym, więc nie jest tak, że mus­zę prze­grać, aby zys­kał kon­ku­rent. Moje pierwsze dni /​ tygod­nie pra­cy na ryn­ku międ­zy­ban­ko­wym były bole­s­nym wstę­pem, ale otrzy­małem wspar­cie od moje­go sze­fa, co zachęciło mnie do kon­ty­nuo­wa­nia.

Mnie zro­zu­mie­nie tego zajęło kil­ka­naście lat. Dopóki Ty tego nie zro­zu­miesz będ­zi­esz może mieć chwi­lo­we suk­ce­sy, ale w ostatecz­nym rozrachun­ku i tak oddasz pie­niąd­ze. Częs­to zada­jemy sobie pyta­nie, ile zaro­bię, jak zain­westu­je okreś­loną kwo­tę kapi­tału na ryn­ku Forex? Pyta­nie to zazwy­c­zaj zwią­za­ne jest z marze­nia­mi o dost­at­nim życiu oraz pasywnym czer­pa­niu kor­zyści mate­ri­al­nych z zain­westowanych pie­nięd­zy.

Re: Czy ktoś korzystał z portalu tradera.com pilnie potrzebuję pomocy

Zor­ga­ni­zowałem też gru­powe zaku­py meta­li szla­chet­nych. Po pierwsze dawały moż­li­wość zaku­pu zło­ta bądź sre­bra w cenie nie­dost­ęp­nej dla zwy­kłe­go inwestora. Cok­war­tal­ne spot­ka­nia, Dow Jones Indus­tri­al Average Tra­des w dół 3 z ostat­nich 4 dni o któ­rych wsp­om­niałem wyżej, będą od tej pory wzbog­a­co­ne o gości spec­ja­l­nych. Na każ­dym webi­nar­ze poja­wiać się będ­zie przy­najm­niej jed­na oso­ba powiązana ze świa­tem inwes­ty­c­ji.

Odpo­wied­nia posta­wa i trak­to­wa­nie sie­bie jako zwy­cięz­cy poma­ga najleps­zym w osią­ga­niu suk­ce­su. Jest to zim­ny pry­sznic dla tych, któr­zy myślą, że gieł­da jest lek­ka, łat­wa i przy­jem­na jak na rekla­mach typu – wcz­or­aj była sprząt­acz­ką teraz zara­bia milio­ny, bo poz­nała super tech­ni­kę, kup szko­le­nie za 4 tys. Nie ma tutaj żad­nej baj­ki i cudów za kli­knięciem mys­zki. To bard­zo wybo­is­ta dro­ga, w któ­rej oka­zu­je się, że suk­ces tkwi głę­bo­ko w Two­jej gło­wie. Res­z­ta jest nie­waż­na i nie ma świę­te­go Graa­la.

Przyj­mu­jąc tą per­spek­ty­wę, wyz­nac­zał naj­bard­ziej… Cięż­ko jed­nak stwier­d­zić, czy mamy do czy­ni­en­ia z suk­ce­sywnym pom­naża­niem kapi­tału, czy okre­so­wym zbie­giem oko­li­cz­ności. I nawet jeś­li są na to dowo­dy, to pro­blem leży zupeł­nie gdzie indziej. Wie­le osób potra­fi zara­biać przez wie­le lat.

Jak wybrać dobrego tradera do copy tradingu?

Kopio­wa­nie działań tra­de­ra, któ­re­go inwes­ty­c­je osią­ga­ją nad wyraz wys­o­kie sto­py zwro­tu (300%), może wyda­wać się kuszące, ale lepiej mieć się na bacz­ności. Takie oso­by częs­to bard­zo dużo ryzy­ku­ją, aby osią­g­nąć tak wys­o­kie zyski. Zami­ast tego szu­kaj tra­derów, któr­zy osią­ga­ją sto­py zwro­tu na pozio­mie 10% czy 30%. Dobr­ze rów­nież, aby tra­der był aktyw­ny i zawi­er­ał co najm­niej jed­ną transak­c­ję tygod­nio­wo. Świad­c­zy to o tym, że tra­der sta­ra się rozs­zer­zać swo­ją działal­ność, zami­ast blo­ko­wać pie­niąd­ze w jed­nej inwes­ty­c­ji. Chcąc nie­co ogra­nic­zyć (jed­nak nie cał­ko­wi­cie wykluc­zyć) ryzy­ko, możesz naś­la­do­wać działa­nia więcej niż jed­ne­go tra­de­ra.

Dla­te­go też jed­nym z ele­men­tów Kopio­wa­nia Ruchów Tra­de­ra są Rapor­ty Spec­ja­l­ne. Co najm­niej 6 razy w roku prze­syłam abo­nen­tom spec­ja­l­ne opra­co­wa­nia. Mogą one doty­c­zyć inte­re­su­ją­cych akty­wów, zmi­e­nia­jącej się sytu­ac­ji ryn­kowej czy nawet rozli­c­za­nia swoich inwes­ty­c­ji. Zazwy­c­zaj taki mail zawi­e­ra video w któ­rym wyjaś­ni­am dlac­ze­go pod­jąłem taką, a nie inną decyzję. Doty­c­zy to zwłaszc­za akty­wów, któ­re lądu­ją w port­fe­lu po raz pierws­zy – wów­cz­as dokład­nie przed­sta­wi­am daną spół­kę bądź fun­dusz.

Aut­hor: Ian Sherr